Συντάξεις: ΙΚΑ

Συντάξεις ΙΚΑ Γενικές προϋποθέσεις: Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).· Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω). Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, και ανάλογα με την ηλικία.Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ τουλάχιστον: · 4.500 Η.Ε. ή 10.000 Η.Ε. οποτεδήποτε ή· 300 Η.Ε. αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200, με προσθήκη ανά 120 Η.Ε. για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους (ακολουθεί σχετικός πίνακας). Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή· 1.500 Η.Ε., από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία. Πίνακας προϋποθέσεων Ημερών Ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε Σημείωση: Οι ηλικίες που αναφέρονται στον Πίνακα πρέπει να διανύονται και όχι να έχουν συμπληρωθεί. Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει έστω μία ημέρα εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας πρέπει οι ασφαλισμένοι να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ το 1/2 των ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο και να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις. Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, να έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται στον Κανονισμό Ασθενείας του ΙΚΑ (άρθρο 40), ανάλογα με το είδος τη επαγγελματικής ασθένειας. Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας α) Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 την τελευταία 5ετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το χορηγούμενο ποσό εξαρτάται από τον βαθμό αναπηρίας. β) Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 Η.Ε. οποτεδήποτε ή 1.500 Η.Ε., από τις οποίες τουλάχιστον 600 την τελευταία 5ετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στον βαθμό αναπηρίας του συνταξιούχου. Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν ανάπηροι από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ, με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας. Ποσό σύνταξης αναπηρίας · Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (Π.Α. 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.· Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (Π.Α. 67% έως 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό σύνταξης.· Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (Π.Α. 50% έως 66,9%) δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.· Για να ισχύουν τα ανωτέρω και στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα / ατύχημα εκτός εργασίας / επαγγελματική ασθένεια, θα πρέπει, αν υπάρχει ψυχική πάθηση, να οφείλεται στο ατύχημα ή στην επαγγελματική ασθένεια. Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ, εφόσον: έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους, έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ό έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους, συνταξιοδοτούνται για 12 χρόνια συνεχώς, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.