Συντάξεις: Δημοσίου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αναγνώριση δαπάνης για προμήθεια ειδικού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου (ΦΕΚ 595/93). Δικαίωμα σύνταξης (ΦΕΚ 129/94) Αποκλειστική νοσοκόμα Ειδική άδεια έξι επιπλέον ημερών Αναγνωρίζεται σε ειδικές περιπτώσεις παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου, δαπάνη προμήθειας αναπηρικού αμαξιδίου: Α. Ειδικού ελαφρού τύπου πτυσσόμενου χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου.(Το ποσό που θα βαρύνει το Δημόσιο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000δρχ ή 880,41€) Β. Απλό τροχήλατο αμαξίδιο( Δεν θα υπερβαίνει τις 105.000δρχ ή 308,14€) Δικαιολογητικά: 1. Γνωμάτευση Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου με ειδικότητα Ορθοπεδικού, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Νευρολόγου Νευροχειρούργου. 2. Έγκριση από ελεγκτή του Δημοσίου 3. Εξοφλητικό τιμολόγιο. 4. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου. Πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει κινητική αναπηρία άνω του 80% που θα πιστοποιείται από την παραπάνω γνωμάτευση του γιατρού. Η εκ νέου προμήθεια θα γίνεται μετά πάροδο τετραετίας από τη προηγούμενη αγορά και εφόσον αιτιολογείται στη γνωμάτευση από το Κρατικό Νοσοκομείο, η ανάγκη για την οποία πρέπει να γίνει η νέα προμήθεια. Σε απόλυτα εξειδικευμένες παθήσεις που συνιστούν ολική παραπληγία και ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μπορεί να αναγνωριστεί από το Δημόσιο δαπάνη για ειδικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο με την εξής διαδικασία: 1. Αίτηση στη Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου μαζί με την ιατρική γνωμάτευση Διευθυντή γιατρού Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου αναλόγου με την πάθηση του ειδικότητας, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη χρήσης ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου. 2. Έκδοση σχετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 3. Σε θετική αυτού απάντηση παίρνει έγκριση από τους ελεγκτές του δημοσίου. Η εκ νέου προμήθεια ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου θα γίνεται μετά πάροδο 5 ετών από την προηγούμενη αγορά για ασφαλισμένους κάτω των 18 ετών. Για άνω των 18 ετών το δημόσιο καλύπτει μόνο μια φορά. Η δαπάνη για την αγορά ανταλλακτικών ή την επιδιόρθωση των αμαξιδίων δεν αναγνωρίζεται σε βάρος του Δημοσίου. Άρθρο 3: Δικαίωμα σύνταξης (ΦΕΚ 129/94) 1. Προκειμένου για υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και όσους πάσχουν από Μ.Α με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον67% αρκεί δεκαπενταετής πλήρη συντάξιμη υπηρεσία. 2. Η μηνιαία σύνταξη των παραπάνω, ορίζεται στο 80% των αποδοχών που λαμβάνουν κατά τον χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται μετά την συμπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαιρέτως αιτίας εξόδου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Το Δημόσιο δικαιολογεί αποκλειστική νοσοκόμα σε Κρατικά Ιδρύματα και ιδιωτικές κλινικές που είναι συμβεβλημένες με το Δημόσιο, μόνο σε νυχτερινή βάση και όσο κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού. Ειδική άδεια έξι επιπλέον ημερών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν1648/86 ” προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων”. 2. Την από 21/9/89 γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Αποφασίσθηκε ότι: Ανάπηρα εργαζόμενα άτομα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου1 του Ν.1648/46 ” προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων δικαιούται από τον εργοδότη τους και ανεξάρτητα από τον τρόπο της πρόληψης τους πριν και μετά την ισχύ του νόμου αυτού, κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) επιπλέον εργάσιμες μέρες, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (ΦΕΚ αρ.206/8-10-97) Στο άρθρο 16 παραγρ. 4 και 5 ρυθμίζονται θέματα διευκολύνσεων υπαλλήλων μόνιμων και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π Δ.Δ και Ο.Τ.Α που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν σύζυγο ή τέκνα με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα: 1. Οι ταχτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του67% βεβαιούμενη με γνωμάτευση των κατά των Ν.1648/1986 υγειονομικών επιτροπών, υπηρετούν με ωράριο εργασίας μειωμένο κατά μια ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), χωρίς ανάλογη μείωση αποδοχών. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για υπαλλήλους που έχουν σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίον/α συντηρούν. 2. Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου κατά μια ώρα την ημέρα επεκτείνεται και σε τυφλούς ή παραπληγικούς-τεραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται περικοπή των αποδοχών.