Απασχόληση: ΑΣΕΠ ΟΑΕΔ

Για το συγγενικό πρόσωπο του ασθενούς. Οενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση (του συγγενικού προσώπου) στον ΟΑΕΔ 2. Γνωμάτευση του ασθενή 3. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη και των δύο (συγγενή και ασθενή) 4. Βιβλιάριο ασθενείας του ασθενή 5. Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής για τον ασθενή, στην οποία να υπάρχει το ποσοστό αναπηρίας 67%. 6. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ασθενή και συγγενή 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (από τα Δικαστήρια) του συγγενή 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (του συγγενικού προσώπου) από το Δήμο 9. Εκκαθαριστικό εφορίας (του συγγενικού προσώπου) και κατάθεση στον ΟΑΕΔ