Απασχόληση: Προσλήψεις ΑμΕΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ν.2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΜΕΑ Ο νόμος που ρύθμιζε τις προσλήψεις για άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων, ο 2643/98, αποτέλεσε σίγουρα πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Και αυτός ο νόμος όμως προέβλεπε μια σειρά από γραφειοκρατικές ρυθμίσεις και υπολογισμούς, οι οποίες έκαναν δύσκολη τη ζωή των ενδιαφερομένων. Για το λόγο αυτό, έγιναν δύο ρυθμίσεις, οι οποίες απλοποιούν τις διαδικασίες πρόσληψης. Οι δύο τροποποιήσεις προβλέπουν τα εξής: «Τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του ν. 2643/98» Η ρύθμιση αυτή έγινε γιατί άτομα τα οποία εργαζόταν με το πρόγραμμα Ν.Θ.Ε., ακόμα κι αν είχαν πολύ καλή συνεργασία, και επιθυμούσαν και τα δύο μέρη τη συνέχιση της εργασίας, δεν θεωρούνταν άνεργοι και απορρίπτονταν από τις διαδικασίες. Αυτό ζημίωνε και τον εργοδότη που έχανε καλούς υπαλλήλους, αλλά και τον εργαζόμενο που έπρεπε να μείνει άνεργος για να ελπίζει να βρει δουλειά! «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο δηλώνουν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης…… Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στον Ο.Α.Ε.Δ., να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης» Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, καθώς αποφεύγονται δεκάδες δικαιολογητικά, ώρες αναμονής και εκνευρισμός μπροστά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Οι 2 αυτές ρυθμίσεις μπορεί να έχουν «τεχνικό» χαρακτήρα, συντελούν όμως στην εύρεση σταθερής εργασίας για πολλά άτομα με αναπηρία και μειώνουν τη γραφειοκρατεία. Κώστας Μιχαλάκης