Απασχόληση: Επαγγελματική κατάρτηση ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός ενθαρρύνει και προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, που υλοποιεί ο Οργανισμός για όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, όταν η αναπηρία τους το επιτρέπει, αποτελεί πολιτική που αποβλέπει στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.. Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη, ώστε το 10% των εκπαιδευομένων, που εισάγονται κάθε χρόνο στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., να καλύπτεται από Α.Μ.Ε.Α. Για τα άτομα, που δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα, που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, λειτουργούν Ειδικές Σχολές για Α.Μ.Ε.Α., με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει ετησίως περίπου 260 Α.Μ.Ε.Α. σε εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. (Αθήνα): Στις εξής ειδικότητες: Υπάλληλοι Γραφείου με Χρήση Η/Υ. Υπάλληλοι Γραφείου με Χρήση Η/Υ εξ αποστάσεως. Ξυλογλυπτική – ξυλουργική. Αγγειοπλαστική. Δερματοτεχνία. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. (Λάρισας): Στις εξής ειδικότητες: Υπάλληλοι Γραφείου με χρήση Η/Υ. Κοπτική – Ραπτική. Κ.Ε.Κ. – Α.Μ.Ε.Α. (Θεσσαλονίκη). Aτομα με Νοητική Υστέρηση: Στις εξής ειδικότητες: Ξυλουργική. Γεωτεχνική. Υφαντική – Ταπητουργία. Κοπτική Ραπτική Οι αυτοτελείς ενότητες κατάρτισης είναι διετούς διάρκειας (1.800 ωρών), για τις Σχολές Α.Μ.Ε.Α. Αθηνών και Λάρισας και για το Κ.Ε.Κ. Λακκιάς (ατομα με Νοητική Υστέρηση) τα προγράμματα είναι 4ετούς διάρκειας και άνω. Μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης υλοποιούνται τη συνδρομή του Ε.Κ.Τ. (Λειτουργικό Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας ).