Επαναπροκήρυξη για αΜΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Θέμα: Πρόγραμμα LLP/ERASMUS Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012/2013-επαναπροκήρυξη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση. Το παρόν έγγραφο σας αποστέλλεται σε συνέχεια του από 3/7/2012 υπ. αριθ. πρωτ. ΙΚΥ 9030 εγγράφου μας, με σκοπό να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες και να περιγράψει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σημειώνεται ότι αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες που προτίθενται να μετακινηθούν στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα ERASMUS κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Το Ίδρυμά σας, καταρχήν, πρέπει να προβεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση της παρούσας ενημέρωσης, ώστε να περιέλθει σε γνώση των φοιτητών, των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματός σας με αναπηρίες. Στη συνέχεια και εφόσον επιλέξετε φοιτητή σας με αναπηρίες για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή καθηγητή σας ή υπάλληλο του Ιδρύματος με αναπηρίες, που πρόκειται να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Εrasmus και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα χορηγήσετε (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, αίτηση και σύμβαση, όπως για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ή για καθηγητές/προσωπικό με αναπηρία ανά μήνα ή ημέρα/εβδομάδα αντίστοιχα ανάλογα με τη χώρα προορισμού, όπως ορίζεται στα παραρτήματα  X και XI της Σύμβασης Επιχορήγησης για κινητικότητα Erasmus 2012/13. Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του Ιδρύματός σας, πρέπει, όμως, να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Νοσοκομείο, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.), το οποίο πρέπει να φυλάσσεται για την περίπτωση ελέγχου από την ΕΜ/Ι.Κ.Υ. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται κατάλογος των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3794/09 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09 συμπεριλαμβάνοντας, σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, τα  άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση τόσο του Ιδρύματός σας όσο και της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών,  είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS. Στους οικονομικούς απολογισμούς  σας προς την ΕΜ/ΙΚΥ πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά  τα ποσά που δαπανώνται γι’ αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις. Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλους τους αναπήρους, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που: i )  η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων που θα κατατεθούν σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα Ιδρύματα προς την ΕΜ είναι η  20 Ιανουαρίου 2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Ιδρυμάτων και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος του Ιδρύματος πρέπει, καταρχήν, να έχει επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία. Θα συμπληρώσει  την επισυναπτόμενη αίτηση περιγράφοντας την αναπηρία του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό (πρωτότυπο και όχι παλαιότερο των 3 μηνών) και κάθε άλλη απαραίτητη αντικειμενική απόδειξη από τα οποία πρέπει να προκύπτει α) ο βαθμός αναπηρίας και β) η δυσκολία που αυτή προκαλεί στην κινητικότητα του φοιτητή/καθηγητή/υπαλλήλου και τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις που προκαλεί.  Για το λόγο αυτό, επίσης, η αίτηση πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την κάθε ατομική περίπτωση και να περιλαμβάνει λεπτομερή οικονομική ανάλυση των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων (επισυνάπτεται). Ενδεικτικά αναφέρουμε ως επιπλέον ανάγκες: Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή) Ειδική μεταφορά από το Ιδρυμα Προέλευσης στο Ιδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό Στέγαση (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο) Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας Φροντιστή ασθενούς Ειδική διατροφή Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λ.π.) Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής) Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λ.π.) Σας επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι  προσκόμιζαν πιστοποιητικά περί του βαθμού και της σοβαρότητας της αναπηρίας τους, χωρίς να υπάρχει ανάλυση της δυσκολίας που προκαλείται στην κινητικότητα του αιτούντος και στις προκύπτουσες ειδικές απαιτήσεις, με συνέπεια καθυστερήσεις και ψυχολογική επιβάρυνση των αιτούντων. Παρακαλούμε να μεριμνάτε ώστε οι αιτήσεις να φθάνουν στην ΕΜ πλήρεις. Με άλλα λόγια, το ιατρικό πιστοποιητικό δεν αρκεί να πιστοποιεί ότι ο φοιτητής πάσχει π.χ. από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και τη δυσκολία που αυτό δημιουργεί για τη μετακίνηση ERASMUS (π.χ ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κ.λ.π.). Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός από την ενίσχυση ERASMUS (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν γιατί δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου σπουδών. Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής ανάλυσης των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του συμπληρωματικού ποσού που απαιτείται. Τα Ιδρύματα πρέπει, επίσης, να επισυνάψουν βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία. Επισημαίνουμε, ξανά, ότι πρέπει να τονίσετε στους αιτούντες ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα δεχθεί η ΕΜ, σε συνάρτηση με το προοριζόμενο για τον σκοπό αυτό κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο. Εφιστούμε στην προσοχή σας στο γεγονός ότι, ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα, διότι το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι συγκεκριμένο και ο αριθμός των αιτήσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί. Παρακαλούμε να επισημαίνετε το ενδεχόμενο αυτό στους αιτούντες, ώστε να μην βρίσκονται εκ των υστέρων προ εκπλήξεως και απογοητεύονται. Παρακαλούμε, επίσης, να τονίσετε στους αιτούντες ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή τους, θα υπογράψουν ειδική σύμβαση με το Ίδρυμά σας, πλέον αυτής που θα υπογράψουν για τη μετακίνηση ERASMUS και ότι, κατά την επιστροφή τους, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμά σας οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς. Τα κονδύλια που θα απαιτηθούν για τη χρηματοδότηση των αιτήσεων που τυχόν θα εγκριθούν από το Ίδρυμά σας, θα μεταβιβασθούν από την ΕΜ/ΙΚΥ, μετά την υπογραφή της σχετικής ειδικής σύμβασης μεταξύ της ΕΜ/ΙΚΥ και του Ιδρύματός σας. Επισυνάπτονται δύο τύποι αιτήσεων (ένας για τους φοιτητές και ένας για τους καθηγητές ή υπαλλήλους του Ιδρύματος) που πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στην ΕΜ/ΙΚΥ, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έως 20 Ιανουαρίου 2013 από τα Ιδρύματα εκ μέρους των αιτούντων.   Κατεβάστε: Αίτηση καθηγητή Αίτηση φοιτητή Προκήρυξη