ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 5%

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 5% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος

Το Σύστημα στο οποίο πρόκειται να εισέλθετε, αποτελεί ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου του Μηχανογραφικού και μόνο. Συμπληρωματικά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Νόμο 2774/99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων» υλοποιεί για πρώτη φορά την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους για το έτος 2011. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Η εφαρμογή αυτή έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των υποψηφίων καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή του.
 • Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εγγράφων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.
 • Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να το εκτυπώσει, να το επανελέγξει και να το υπογράψει.
 • Ο υποψήφιος εκτυπώνει επίσης και την Υπεύθυνη Δήλωση και την υπογράφει.
 • Ο υποψήφιος μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει ΑΠΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011):
  • το υπογεγραμμένο Μηχανογραφικό Δελτίο
  • την υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση
  • επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης
  • επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του Νοσοκομείου
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο άτομο τότε μαζί με τα παραπάνω αποστέλλεται και η εξουσιοδοτική πράξη νομίμως επικυρωμένη.

  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στη:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, με την ένδειξη: για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2011) Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

 • Δυνατότητα τροποποίησης μετά την οριστική υποβολή δεν υπάρχει. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπογράψει και αποστείλει περισσότερα του ενός μηχανογραφικά δελτία, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί την πρώτη φορά. Μετά την κατάρτιση του αρχείου οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ανωτέρω κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.
 • Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.
 • Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.
 • Η αρμόδια επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2011 του Υπουργείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ενημερώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε για την ολοκλήρωση της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου και για τον κωδικό αριθμό με τον οποίο θα αναζητήσετε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, μόλις αυτά ανακοινωθούν.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442100, 3442696, 3442688, 3442647, 3442101, 3442651, 3442705, 3442693 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 15:00μ.μ.).
 • Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Επισημαίνεται ότι όποιος υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό Δελτίο και Σχολές ή Τμήματα τα οποία αποκλείουν την εισαγωγή υποψηφίων με συγκεκριμένες παθήσεις. Όμως οφείλει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του σ’ αυτά, εναπόκειται στη Σχολή ή Τμήμα να αποδεχθεί ή όχι την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τη Σχολή ή Τμήμα ο υποψήφιος θα εισαχθεί σε επόμενη Σχολή προτίμησής του για την οποία συγκεντρώνει το βαθμό εισαγωγής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σύμφωνα με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2011) οι μετεγγραφές επιτυχόντων από Τμήμα μιας πόλης στο ίδιο ή αντίστοιχο Τμήμα άλλης πόλης δεν ισχύουν. Για τη σχετική Εγκύκλιο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, για να δείτε τις Σχολές και τα Τμήματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, καθώς και τις σχετικές οδηγίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων