Νεότερες εξελίξεις στη Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΠΣ – Θεραπευτήριο Ασκληπιός