Νέα θεραπευτικά δεδομένα στην ΣΚΠ Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019