Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και τις 31/10/2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας για καθοδήγηση στη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09.00-17.00 στο 2310552670 και στο ekpaseminars@gmail.com με τον κο Παντελίδη Κωνσταντίνο για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Βρείτε το κείμενο της Πρόσκλησης εδώ