ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ο οποίος θα αναλάβει την «συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για την λειτουργία της Κινητής Διαγνωστικής Μονάδας στην Κρήτη, καθώς και την Σύνθεση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης για την λειτουργία των κινητών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο» στο πλαίσιο του Π.Ε. 5 του εγκεκριμένου έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ» και ακρωνύμιο: «ΠροΣΚΠ». Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% και εντάσσεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013», με ενάριθμο 2011ΕΠ30280007 και κωδικό MIS: 901024   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:   Α. Την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για την λειτουργία της Κινητής Διαγνωστικής Μονάδας στην Κρήτη και την εξαγωγή των αντίστοιχων δεδομένων, στο πλαίσιο του ΠΕ_5 (Κινητή Μονάδα) Β.  Την Σύνθεση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης για την λειτουργία των κινητών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης σε κάθε χώρα.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την 19η Ιουλίου 2013 και ώρα 13.00 μ.μ. στο φαξ. 2310-949909 ή στο e-mail: info@gmss.gr ή στα γραφεία της Ε.Ε.Σ.Κ.Π. Πληροφορίες στη διεύθυνση της Ε.Ε.Σ.Κ.Π., Παν. Χαραλαμπάκη 3 & Κορ. Κωνσταντικάκη, Αγ. Ιωάννης – Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 55132 και στο τηλ. 2310 – 949672.   Θεσσαλονίκη, 3/07/2013 Από την Ε.Ε.Σ.Κ.Π.