Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αθήνα / Athens  23.02.2012

                                                                        Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 752

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΗ 3 )ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΠ 7 με κωδ. ΟΠΣ 277710

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΠ 8 με κωδ. ΟΠΣ 277711

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΑΠ 9 με κωδ. ΟΠΣ 277712

ΚΑΛΕΙ

Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στις Νέες Τεχνολογίες, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 «Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στις Νέες Τεχνολογίες» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 250 ωρών στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα οι 30 θέσεις εκπαιδευομένων αφορούν:

  • 10 θέσεις εκπαιδευομένων τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης, στο τμήμα που θα υλοποιηθεί στην περιοχή Ευζώνων της Θεσσαλονίκης.
  • 10 θέσεις εκπαιδευομένων με κινητική αναπηρία, στο τμήμα που θα υλοποιηθεί στην περιοχή Βούλγαρη Θεσσαλονίκης.
  • 10 θέσεις εκπαιδευομένων όλων των κατηγοριών αναπηρίας πλην των ανωτέρω και της νοητικής αναπηρίας στο τμήμα που θα υλοποιηθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους εκπαιδευομένους,  αλλά καλύπτει το κόστος της μετακίνησής τους.

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση, την οποία θα την βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά[1]:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3. Οποιοδήποτε αποδεικτικό αναπηρίας (εγγραφή σε σωματείο Α.μεΑ., απόκομμα επιδόματος πρόνοιας, πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής κλπ.)

 

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την Παρασκευή 23/03/2012 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νεκταρία Αποστολάκη τηλ.: 210 – 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

 

Για την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ