Νεότερες εξελίξεις στη Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΠΣ - Θεραπευτήριο Ασκληπιός